Privacyverklaring

Algemeen
Jera neemt de privacy van jouw persoonsgegevens serieus. Wij respecteren jouw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met jouw gegevens omgaan en informeren we je over de rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
Jera maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op jouw gegevens uit te voeren. Je moet hierbij denken aan leveranciers van software om je bij behandelingen in te schrijven, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen. Jera blijft te allen tijde verantwoordelijk voor jouw gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties jouw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

Verzamelen van informatie
Indien je bij één van de Jera praktijken een behandeling wilt ondergaan moeten we gegevens over jou verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken met jou, een behandelplan op te stellen en uit te voeren en om behandelingen te kunnen declareren. De informatie t.b.v. behandeling en voortgang ervan is vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut- cliënt (artikel 16 t/m 25, zie bijlage Wet-WGBO-modelregeling van het KNGF).

Jera kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, burgerservicenummer, medische gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten. Gegevens worden ook verzameld indien je gebruik maakt van ons contactformulier op de website.

Gebruik van informatie
Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:
• om een goede medische behandeling te geven
• het financieel kunnen afhandelen van het verrichte werk
• voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (stagiaires) en voorlichting. De gegevens worden anoniem verwerkt en niet te herleiden naar een persoon.
• het versturen van een nieuwsbrief. Hiervoor kan je je te allen tijde afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (minimaal 15 jaar na beëindiging van de laatste behandeling, zie de WGBO).

Doorsturen van informatie
Jera stuurt alleen persoonsgegevens door naar een andere organisatie te weten:
• jouw zorgverzekeraar ten behoeve van het declaratie traject.
• op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden.
• naar andere zorgverlener(s) wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde. Indien het bij jouw behandeling zinvol geacht wordt om jouw gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zal altijd vooraf toestemming gevraagd worden.

Beveiliging
Jera neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Jera maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Jera verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jera op via admin@jeramovement.nl
• Alle medewerkers binnen Jera hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
• Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Hyperlinks
De website van Jera kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. Jera kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer je de website van Jera verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van jouw privacy. Wees je hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

Opslag van gegevens
Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt.
Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

Rechten van betrokkene
Als cliënt heb je rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze zijn:
• Recht op informatie: via deze verklaring laten wij jou weten welke gegevens er van je verwerkt worden en met welk doel.
• Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen (dataportabiliteit). Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kan je de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen. Deze gegevens worden op verzoek van jou (of door derden) verstrekt en vereisen jouw schriftelijke toestemming. Aan de wens voor verwijderen van gegevens kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven.
• Je mag een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier toevoegen.
• Je mag, in bepaalde gevallen, zich tegen de verwerking van jouw gegevens verzetten.
• Je mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van
persoonsgegevens, intrekken.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, kunt u mailen naar admin@jeramovement.nl
Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.
Aan de vraag om vernietiging van het medisch dossier door een cliënt, is Jera verplicht binnen vier weken te voldoen. Indien een verzoek geweigerd wordt door Jera, zal dit schriftelijk aan de cliënt meegedeeld worden, inclusief de reden hiervoor.
Jera wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Vragen over privacy
Indien je vragen hebt over de wijze hoe Jera omgaat met de privacy van jouw gegevens, dan kan je contact opnemen via e-mail.

Klachten en uitoefenen van jouw rechten
Voor klachten kan je contact opnemen met admin@jeramovement.nl . Of schriftelijk een brief sturen naar:

Jera
Fanny Blankers-Koenweg 10
3318 AX Dordrecht

Wijzigingen
Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website. Deze laatste versie dateert van 16 december 2019.